МЕРКИ

 1. ИКОНОМИКА, РАБОТНИ МЕСТА И ТУРИЗЪМ
  • Възстановяване на дейността на общинска фирма „Байкал 91“ за добив на торф от Чокльово блато, изключително за медицински нужди с цел реализиране на приходи в общинския бюджет;
  • Разработване и използване на топлата минерална вода в Долни Раковец;
  • Създаване на търговско дружество за управление на земеделските земи, собственост на община Радомир. Развитие на общинско земеделие;
  • Изграждане на oбщинска търговска верига от фирмени магазини и щандове за дистрибуция на стоки под марката „Произведено в Радомир“ с гаранция за произход и качество;
  • Създаване на oранжериен комплекс на територията на община Радомир;
  • С оглед на очаквано либерализиране на енергийния пазар от началото на 2016 година, да се обсъди създаване на Общинско Електроразпределително дружество (ОЕРП);
  • Създаване на Републикански център по протезиране за изработка на протези и ортези;
  • Изграждане на общинска мрежа за широколентов достъп до интернет на територията на община Радомир;
  • Изграждане на станции за бързо зареждане на електромобили;
  • Диверсификация на туризма в община Радомир
   – Културно – исторически обекти
   – Археология
   – Исторически възстановки
   – Екопътеки
   – Планински трасета за мотокрос и байк
   – Мрежа от места за нощувки – хотели, туристически спални, частни квартири, къщи за гости, хижи и т.н.
   – Туристически програми, гид
   – Местна кухня
  • Фестивали, изложби, конкурси;
  • Общински рекламно информационен център
 2.  

 3. ИНФРАСТРУКТУРА
  • Създаване на общинско предприятие „Сметоизвозване и зимно почистване“. Прилагане на най-добрите практики за разделно сметосъбиране и управление на отпадъците;
  • Създаване на общинско предприятие „Пътна инфраструктура“. Поетапно и планово възстановяване на уличната мрежа в града и селата;
  • Преглед и установяване на най-критичните точки от водопроводната мрежа на град Радомир, отстраняване на пробивите, водещи до големи загуби на вода и налягане и предприемане на мерки за обновяването на ВиК мрежата;
  • Изграждане на красива, функционална и сигурна градска среда с достъпна инфраструктура за хора с увреждания
  • Озеленяване и поддръжка на зелените площи и местата за отдих в oбщина Радомир
   – Възстановяване на парк „Чайка“
   – Възстановяване на парк „Бучалото“, като място за отдих, провеждане на изложби, сватбени ритуали и др.
   – Възстановяване дейността на хижа „Орлите“ и прилежащите съоръжения
  • Разрешаване на проблема с детските площадки;
  • Община Радомир ще подпомага активно кметовете на селата за изграждане, възстановяване и поддръжка на градинки и паметници, както със средства от общинския бюджет, така и при кандидатстване по програми за финансиране;
  • Възстановяване и модернизиране на обществените тоалетни в град Радомир и по селата;
  • Създаване на автобусна линия от жк.“Арката“ – жп гара „Радомир“ – кв.“Върба“ и обратно;
  • Изграждане на общинска мрежа от велоалеи на територията на общината с проектно финансиране: в селата, както и в град Радомир – по протежение на реката от едната страна, а от другата – алея за майки с колички. Втора алея за колички от Младежки дом – център – пл. „Войнишко въстание“ – парк „Чайка“;
  • Проектиране и изграждане на комплекс с басейни и водни атракциони в района на кв.“Тракия“, кв.“Мечта“ и кв.“Арката“ в град Радомир, в с. Долни Раковец и на язовир Горна Диканя;
  • Обявяване на архитектурен конкурс за преустройство на монумент „Арката“ на входа на град Радомир;
  • Обществено обсъждане за изграждане на кръгово движение при кръстовището пред Болницата, вместо неработещите светофари и преместване на паметника на бозаджията там. Той може да бъде поставен върху осветен и бавно въртящ се постамент;
  • Община Радомир, съвместно с етажните собственици и ръководствата на предприятията, които са собственици на изоставени жилища, ще изготви инвестиционна план-програма за тяхното възстановяване и въвеждане в редовна експлоатация с максимално използване на финансиране по национални програми
 4.  

 5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
  • Изграждане на oбщинска здравна служба;
  • Възстановяване на родилното отделение към болницата в Радомир;
  • Разкриване на oбщински аптеки в с. Извор и с. Дрен;
  • Изграждане на общинска мрежа от дрогерии във всички села от общината;
  • Осигуряване на дежурен стоматологичен кабинет;
  • Разработване на общинска стратегия за демографско развитие на община Радомир, включваща различни социални пакети:
   – еднократна помощ при раждане на първо дете
   – еднократна помощ при раждане на второ и трето дете
   – подпомагане на семейни двойки с репродуктивни проблеми
   – общински стипендии за образование
   – предоставяне на общинско жилище с преференциален наем
   – ваучери за намаление при използването на транспорт, интернет, при посещения на кина и изложби и т.н.
   – данъчни облекчения
  • Осъществяване на общински проекти за повишаване на качеството на социалните услуги, предоставяни от община Радомир и разширяване на техният обхват към:
   – възрастни хора
   – хора с увреждания
   – хора в риск
   – почасови грижи и подпомагане по домовете
   – увеличаване на капацитета на дома за стари хора „Св. Иван Рилски“
  • Разработване на oбщинска политика за подпомагане на хората с увреждания в синхрон с Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН:
   – създаване на работни места за хора с увреждания
   – достъпност на архитектурна среда
   – въвеждане на критерии и стандарти за универсален дизайн в архитектурната среда
   – достъпност на транспорта, транспортни услуги
   – план при рискови ситуации и хуманитарни и природни бедствия
   – улеснен достъп до образователни, културни и обществени институции
   – участие в политическия и обществения живот
   – идентифициране на добри практики в други европейски страни
   – подпомагане на местните клубове
  • Обществена трапезария
 6.  

 7. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
  • Създаване на общински програми за образование, професионална квалификация и временна заетост;
  • Съвместни инициативи с Инспектората по образование за езиково и професионално обучение
   – създаване на мултимедийни учебни помагала за училищата
  • Програми за поощряване на бизнес инициативите и предприемачеството;
  • Общински стипендии за обучение на млади хора, които, след завършване на образованието си, да върнат и работят в общината;
  • Развитие на извънучебна дейност:
   – кръжоци
   – курсове, семинари, уебинари
  • Повишаване на правната култура:
   – създаване на проекти, които да разясняват правата на различни общности – права на децата, на младежите, запознаване с основните законови положения и утвърдените международни стандарти на Европейския съд по правата на човека в Страсбург
   – организиране на обучителни семинари за запознаване с нови юридически практики
  • Общинско училище за родители и иновативни учители;
  • Нови възможности за оформяне на зони на независима и младежка култура и насърчаването на културните дейности в публичното пространство на града;
  • Активно сътрудничество с настоятелствата на училища и читалища в цялата община
  • Изграждане на специализирани спортни площадки и зони за спорт
 8.  

 9. АДМИНИСТРАЦИЯ
  • Административно обслужване:
   – електронна община – достъп до услугите предоставяни от общината, без да се изисква физическо посещение в сградите на администрацията
   – достъп до услугите предоставяни от общината във всички кметства по селата
   – сътрудничество с председателите на етажните собствености
   – мобилна общинска администрация за обслужване на хора с увреждания на място
   – въвеждане на обслужването на „едно гише“
   – приемане на Етичен кодекс за служителите в общинската администрация
  • Създаване на специализирано звено за кандидатстване и реализация на Европейски програми и финансиране;
  • Общинско звено за подкрепа, развитие и популяризиране на земеделието в землищата на община Радомир
  • Прозрачна община:
   – публичен електронен бюлетин на всички протоколи от заседания, гласувания, решения и наредби на общинските власти, със срок за тяхното обжалване от граждани или юридически лица
   – въвеждане на задължителен отговор от страна на общината като правило при искане на достъп до обществена информация
   – публичен електронен регистър на всички фактури за разходи на общината и на общинските фирми на стойност над 1000 лева
   – задължително публикуване онлайн на тримесечни финансови отчети на всички фирми с общинско участие
   – публикуване онлайн на информация относно разходите за работни заплати и допълнителни възнаграждения, както и за външни консултанти и услуги
   – лична дисциплинарна отговорност от общинските служители за нарушения на Етичния кодекс
   – регламентиране на дейността на общински инспекторат с широки правомощия за вътрешно общински контрол, контрол за спазване на общинските разпоредби на територията на цялата община в това число и контрол на нерегламентирани сметища за битови и строителни отпадъци, контрол на нивата на шум и т.н.
  • Директно гражданско участие в управлението на община Радомир:
   – регламент за използването на онлайн инструмент за гражданско участие и провеждане на допитвания
   – излъчване на всички заседания, както на Общинския съвет, така и на комисиите на живо в интернет
   – провеждане на публични обсъждания по всички приоритетни теми за радомирци
   – въвеждане на онлайн приложение за регистриране на проблеми и нередности
   – въвеждане на безплатен „зелен телефон“ от типа 0700, с дежурен по община за приемане на сигнали и насочването им по компетентност
  • Създаване на Общинска зоополиция:
   – следене за регистрация, чипиране и разхождане на домашни любимци
   – спазване на правилата за грижа за домашни любимци и разходки само на обозначени места
   – използване на най-добрите практики за намаляване на бездомните животни
   – Реализиране на проекта за приют за бездомни животни
  • Обществен съвет с участието на граждански организации, представители на селата, домоуправители на етажните собствености