СЛЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА

РАДОМИР

2015 – 2020

ЗЕЛЕНИТЕ СЪРЦА

с регистрация на Зелените #4 в Радомир

 • Община на младите, на младото семейство, на предприемчивите, на модерните бизнес практики – това е нашата визия за Радомир
 • Община, която цени и използва разумно ресурсите, с които разполага – минерални извори, торф, планини, обработваеми земи
 • Община с удобно административно обслужване за всички социални групи и за бизнеса
 • Община с активна грижа за здравето на нашите деца и родители
 • С модерен, удобен и свързан в обща схема общински транспорт, с поддържана инфраструктура
 • С чиста и достъпна градска среда за хората с увреждания, за майките с колички и деца, за велосипедистите
 • Община с детски площадки, поддържани междублокови пространства, зелени площи, парк “Чайка”, парк “Бучалото” и хижа “Орлите”
 • Община с грижа за спорта, за своята археология и история, църкви и манастири

Радомир може да заеме мястото си на център за качествено образование и високи технологии. Да привлича хора не само от съседните области, но и от цяла България, защото е престижно, красиво и уютно място, предлагащо множество възможности за успех.

И най-вече – уважава и разчита на хората си – умни и образовани, активни и адаптивни, без чиято инициативност бъдещото развитие на Радомир  е невъзможно.

За да направим всичко това, е необходимо да променим посоката, по която се движи община Радомир през последните две десетилетия – сравнително безцелно, инерционно, по течение, предопределено в друго време и от други хора. Необходимо е да си припомним онези секторни политики, които са успели да направят Радомир развиваща се община в началото на осемдесетте години, преди старта на “проекта ЗТМ”. Нека се върнем сега към някои от тях, да използваме активно и природните ресурси, които имаме, но чрез съвременните технологии и пазарните механизми на днешното време.

Пет са основните области, в които предлагаме да се приложат следните мерки:

 1. ИКОНОМИКА, РАБОТНИ МЕСТА И ТУРИЗЪМ
  • Възстановяване на дейността на общинска фирма „Байкал 91“ за добив на торф от Чокльово блато, изключително за медицински нужди с цел реализиране на приходи в общинския бюджет;
  • Разработване и използване на топлата минерална вода в Долни Раковец;
  • Създаване на търговско дружество за управление на земеделските земи, собственост на община Радомир. Развитие на общинско земеделие;
  • Изграждане на oбщинска търговска верига от фирмени магазини и щандове за дистрибуция на стоки под марката „Произведено в Радомир“ с гаранция за произход и качество;
  • Създаване на oранжериен комплекс на територията на община Радомир;
  • С оглед на очаквано либерализиране на енергийния пазар от началото на 2016 година, да се обсъди създаване на Общинско Електроразпределително дружество (ОЕРП);
  • Създаване на Републикански център по протезиране за изработка на протези и ортези;
  • Изграждане на общинска мрежа за широколентов достъп до интернет на територията на община Радомир;
  • Изграждане на станции за бързо зареждане на електромобили;
  • Диверсификация на туризма в община Радомир
   – Културно – исторически обекти
   – Археология
   – Исторически възстановки
   – Екопътеки
   – Планински трасета за мотокрос и байк
   – Мрежа от места за нощувки – хотели, туристически спални, частни квартири, къщи за гости, хижи и т.н.
   – Туристически програми, гид
   – Местна кухня
  • Фестивали, изложби, конкурси.
  • Общински рекламно информационен център
  • Създаване на индекс за цените на недвижимите имоти в общината.
 2.  

 3. ИНФРАСТРУКТУРА
  • Създаване на общинско предприятие „Сметоизвозване и зимно почистване“. Прилагане на най-добрите практики за разделно сметосъбиране и управление на отпадъците;
  • Създаване на общинско предприятие „Пътна инфраструктура“. Поетапно и планово възстановяване на уличната мрежа в града и селата;
  • Преглед и установяване на най-критичните точки от водопроводната мрежа на град Радомир, отстраняване на пробивите, водещи до големи загуби на вода и налягане и предприемане на мерки за обновяването на ВиК мрежата;
  • Изграждане на красива, функционална и сигурна градска среда с достъпна инфраструктура за хора с увреждания
  • Озеленяване и поддръжка на зелените площи и местата за отдих в oбщина Радомир
   – Възстановяване на парк „Чайка“
   – Възстановяване на парк „Бучалото“, като място за отдих, провеждане на изложби, сватбени ритуали и др.
   – Възстановяване дейността на хижа „Орлите“ и прилежащите съоръжения
  • Разрешаване на проблема с детските площадки;
  • Община Радомир ще подпомага активно кметовете на селата за изграждане, възстановяване и поддръжка на градинки и паметници, както със средства от общинския бюджет, така и при кандидатстване по програми за финансиране;
  • Възстановяване и модернизиране на обществените тоалетни в град Радомир и по селата;
  • Създаване на автобусна линия от жк.“Арката“ – жп гара „Радомир“ – кв.“Върба“ и обратно;
  • Изграждане на общинска мрежа от велоалеи на територията на общината с проектно финансиране: в селата, както и в град Радомир – по протежение на реката от едната страна, а от другата – алея за майки с колички. Втора алея за колички от Младежки дом – център – пл. „Войнишко въстание“ – парк „Чайка“;
  • Проектиране и изграждане на комплекс с басейни и водни атракциони в района на кв.“Тракия“, кв.“Мечта“ и кв.“Арката“ в град Радомир, в с. Долни Раковец и на язовир Горна Диканя;
  • Обявяване на архитектурен конкурс за преустройство на монумент „Арката“ на входа на град Радомир;
  • Обществено обсъждане за изграждане на кръгово движение при кръстовището пред Болницата, вместо неработещите светофари и преместване на паметника на бозаджията там. Той може да бъде поставен върху осветен и бавно въртящ се постамент;
  • Община Радомир, съвместно с етажните собственици и ръководствата на предприятията, които са собственици на изоставени жилища, ще изготви инвестиционна план-програма за тяхното възстановяване и въвеждане в редовна експлоатация с максимално използване на финансиране по национални програми
 4.  

 5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
  • Изграждане на oбщинска здравна служба;
  • Възстановяване на родилното отделение към болницата в Радомир;
  • Разкриване на oбщински аптеки в с. Извор и с. Дрен;
  • Изграждане на общинска мрежа от дрогерии във всички села от общината;
  • Осигуряване на дежурен стоматологичен кабинет;
  • Разработване на общинска стратегия за демографско развитие на община Радомир, включваща различни социални пакети:
   – еднократна помощ при раждане на първо дете
   – еднократна помощ при раждане на второ и трето дете
   – подпомагане на семейни двойки с репродуктивни проблеми
   – общински стипендии за образование
   – предоставяне на общинско жилище с преференциален наем
   – ваучери за намаление при използването на транспорт, интернет, при посещения на кина и изложби и т.н.
   – данъчни облекчения
  • Осъществяване на общински проекти за повишаване на качеството на социалните услуги, предоставяни от община Радомир и разширяване на техният обхват към:
   – възрастни хора
   – хора с увреждания
   – хора в риск
   – почасови грижи и подпомагане по домовете
   – увеличаване на капацитета на дома за стари хора „Св. Иван Рилски“
  • Разработване на oбщинска политика за подпомагане на хората с увреждания в синхрон с Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН:
   – създаване на работни места за хора с увреждания
   – достъпност на архитектурна среда
   – въвеждане на критерии и стандарти за универсален дизайн в архитектурната среда
   – достъпност на транспорта, транспортни услуги
   – план при рискови ситуации и хуманитарни и природни бедствия
   – улеснен достъп до образователни, културни и обществени институции
   – участие в политическия и обществения живот
   – идентифициране на добри практики в други европейски страни
   – подпомагане на местните клубове
  • Обществена трапезария
  • Създаване на Общински фонд за лечение на деца.
 6.  

 7. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
  • Създаване на общински програми за образование, професионална квалификация и временна заетост;
  • Съвместни инициативи с Инспектората по образование за езиково и професионално обучение
   – създаване на мултимедийни учебни помагала за училищата
  • Програми за поощряване на бизнес инициативите и предприемачеството;
  • Общински стипендии за обучение на млади хора, които, след завършване на образованието си, да върнат и работят в общината;
  • Развитие на извънучебна дейност:
   – кръжоци
   – курсове, семинари, уебинари
  • Повишаване на правната култура:
   – създаване на проекти, които да разясняват правата на различни общности – права на децата, на младежите, запознаване с основните законови положения и утвърдените международни стандарти на Европейския съд по правата на човека в Страсбург
   – организиране на обучителни семинари за запознаване с нови юридически практики
  • Общинско училище за родители и иновативни учители;
  • Нови възможности за оформяне на зони на независима и младежка култура и насърчаването на културните дейности в публичното пространство на града;
  • Активно сътрудничество с настоятелствата на училища и читалища в цялата община
  • Изграждане на специализирани спортни площадки и зони за спорт
 8.  

 9. АДМИНИСТРАЦИЯ
  • Административно обслужване:
   – електронна община – достъп до услугите предоставяни от общината, без да се изисква физическо посещение в сградите на администрацията
   – достъп до услугите предоставяни от общината във всички кметства по селата
   – сътрудничество с председателите на етажните собствености
   – мобилна общинска администрация за обслужване на хора с увреждания на място
   – въвеждане на обслужването на „едно гише“
   – приемане на Етичен кодекс за служителите в общинската администрация
  • Създаване на специализирано звено за кандидатстване и реализация на Европейски програми и финансиране;
  • Общинско звено за подкрепа, развитие и популяризиране на земеделието в землищата на община Радомир
  • Прозрачна община:
   – публичен електронен бюлетин на всички протоколи от заседания, гласувания, решения и наредби на общинските власти, със срок за тяхното обжалване от граждани или юридически лица
   – въвеждане на задължителен отговор от страна на общината като правило при искане на достъп до обществена информация
   – публичен електронен регистър на всички фактури за разходи на общината и на общинските фирми на стойност над 1000 лева
   – задължително публикуване онлайн на тримесечни финансови отчети на всички фирми с общинско участие
   – публикуване онлайн на информация относно разходите за работни заплати и допълнителни възнаграждения, както и за външни консултанти и услуги
   – лична дисциплинарна отговорност от общинските служители за нарушения на Етичния кодекс
   – регламентиране на дейността на общински инспекторат с широки правомощия за вътрешно общински контрол, контрол за спазване на общинските разпоредби на територията на цялата община в това число и контрол на нерегламентирани сметища за битови и строителни отпадъци, контрол на нивата на шум и т.н.
  • Директно гражданско участие в управлението на община Радомир:
   – регламент за използването на онлайн инструмент за гражданско участие и провеждане на допитвания
   – излъчване на всички заседания, както на Общинския съвет, така и на комисиите на живо в интернет
   – провеждане на публични обсъждания по всички приоритетни теми за радомирци
   – въвеждане на онлайн приложение за регистриране на проблеми и нередности
   – въвеждане на безплатен „зелен телефон“ от типа 0700, с дежурен по община за приемане на сигнали и насочването им по компетентност
  • Създаване на Общинска зоополиция:
   – следене за регистрация, чипиране и разхождане на домашни любимци
   – спазване на правилата за грижа за домашни любимци и разходки само на обозначени места
   – използване на най-добрите практики за намаляване на бездомните животни
   – Реализиране на проекта за приют за бездомни животни
  • Обществен съвет с участието на граждански организации, представители на селата, домоуправители на етажните собствености

Тази програма е разработена от екипа на Зелените сърца, но мнения и препоръки ни дадоха и много специалисти от съответните области. Зад всяко предложение стои обстойна разработка, мотиви и план за реализация, общо над 300 страници справочен апарат. Всички мерки и тяхната реализация са съобразени със следните принципи:

 1. Община Радомир ще осъществява своята дейност при стриктно спазване на националните и общинските правила, като прилага най-добрите практики за вътрешен и обществен контрол на дейността си
 2. Икономически стабилна община, реализираща търговска дейност чрез собствени търговски дружества с инвестиции в иновации и патенти – предпоставка за разкриване нови и добре платени работни места
 3. Изразходването на публични средства за общински услуги ще се осъществява от общински предприятия
 4. Съдействие и провеждане на протекционистична политика към регистрираните в общината производители и търговци
 5. Социална община, гарантираща равни възможности за достъп до работни места, здравеопазване, образование, култура и информация

Има ли условия за такова динамично развитие, не е ли твърде амбициозна Програма 15-20?

Населението на радомирска община е разпределено в 32 населени места с 20 770 жители. Само преди 40 години е било с 15 000 души повече. Очевидно е, че имаме свободен капацитет. Градското население е 63,6%, заети в частния сектор са около 56 %.

Тревожна е тенденцията за намаляване на основни възрастови групи, особено между 7 -18 години. Основните причини са застаряването и ниската раждаемост. Намаляват и хората в трудоспособна възраст, а пенсионерите стават все повече – нещо, което ще се усети много по-силно през следващите 10-15 години. Това се потвърждава и от отрицателния естествен прираст. Опасна е тенденцията, че 80% от населението на общината в трудоспособна възраст е съсредоточено предимно в град Радомир.

За развитието на общината трябва да се има предвид и още нещо, твърде важно – историческата традиция.

Радомир има богато историческо минало като  средновековен град, изграден над антично селище и некропол. Населението е с будно национално съзнание. Първото килийно училище в общината се открива през 1826г. в с. Радибош. В град Радомир учебното дело датира от 1868г. През първите десетилетия на ХХ век основен поминък на местното население е правенето и търговията с боза и земеделието. През 1918г. Радомир става център на Войнишкото въстание, където на 27 септември Райко Даскалов провъзгласява Радомирската република. През 50-те и началото на 60 -те години на миналия век се учредяват редица земеделски кооперации, земята се окрупнява. Развива се силно земеделие. Населението се увеличава с повече от 30 % за по-малко от 10 години. През 70-те години се построяват редица жилищни сгради, развиват се оранжерийни комплекси, сторят се поликлиники, стотици метри водопроводна мрежа, изграждат се градският парк и новата поща. Само през 1981 година са асфалтирани 25 000 кв.м улици. Населението достига до 34 000 души. Радомир е в подем, не случайно е зададен курс за оформянето му като център на тежкото машиностроене в България.

В резултат на това много отрасли, допринасяли до тогава за развитието на общината, минават на по-заден план или са изоставени. Само няколко години по-късно повратностите на времето правят  “Проект ЗТМ” икономически нерентабилен, предприятията затъват в кредити. Започват съкращения на персонал. “Новото” крило на болницата, недовършено до днес, само призрачно напомня за онези години на подем. Закриват се училищата в селата, населението в младежка и трудоспособна възраст започва да намалява, болницата е закрита, градската градина тъне в мрак и разруха. Пътната мрежа е силно разрушена. През летните месеци части от града са с режим на водата. През последните 20 години общината губи перспектива, става непривлекателна и некомфортна, особено за младите хора.

Желание за излизане от застоя възниква през 2014, когато в Радомир се проведе първият местен референдум. Той очерта хоризонт – в каква посока искаме да се развива нашата община. Стана основа за реклама на този край, за привличане на нови инвестиции в областта на екологично земеделие и храни, за развитие на аквакултури, туризъм, спорт, фестивален живот. Защото този референдум определи дългосрочно, запазването на средата такава каквато е в момента. А природата ни е дала и планини и плодородно поле и водоеми – всичко накуп на една сравнително малка територия, разположена само на 30 минути от столицата, от големият град, на два международни пътя, железопътен транспорт, летище.

Радомир може и трябва да бъде желано място за живот и реализация!

И накрая, вместо заключение, нека си припомним една публикация за община Радомир от преди почти един век. Тя е публикувана на 16 ноември 1923 г. в независимия радомирски вестник “Стрела” . Редактор е Стоян Бумбишев.

Не, няма грешка, годината е 1923!

Всяко правителство и всяка община – се казва в статията – си имат своя политика, свой план на действие. За политиката водена от днешното правителство, която на едни се харесва, а на други не, ние няма да говорим. Ние искаме да посочим политиката водена от ред години в нашата градска община. Всеки знае, че нашият град не е имал щастието да се гордее до днес с един желан от всички ни кмет, който достойно да защитава интересите на гражданството и умело да води общинската политика. Изредиха се на кметския стол хора от всички политически партии, обаче за голямо съжаление нито един от тях не допринесе онуй, което желае гражданството, онуй което е полезно за града ни. Всеки седнал на кметския стол, се стремеше да се хареса на своите политически приятели, да угоди на близките си, да направи чешма или улица пред къщата си.

Досегашните общински съвети са направили много малко за нашия град. Нам е нужно канализация, каптиране на водите, използване на водите от водопада,  снабдяване с машини за електрическо осветление, организиране на пожарна и музикантска команда, раздаване на места за бездомниците и бежанците, инвалиди и сираци от войните, построяване на няколко здания за основни училища и прогимназия, построяване на читалище и театрален салон, въздигане на нов храм и ред други мероприятия. Но всичко това може да стане тогава, когато имаме един стабилен общински съвет, който да намери ресурси и се извършат последователно всички тези благоустройствени работи. Нека се запомни добре, че пълни ли се Общинският съвет с разнокалибрени съветници и съветничета с различни схващания и възгледи нищо добро няма да се докара за нещастния ни град.

Преди всичко нужно е разбирателство между избраниците в Общинския съвет, нужна е сплотеност и инициатива за работа, за да може да се допринесе нещо полезно за нашия град. Обаче ние сме свидетели, че от ред години нашия съвет се състои от хора от различни политически групировки с различни разбирания и схващания и като така няма единодушност за работата и не може да се постигне гонимата цел за културно и икономическо повдигане на града ни. Всеки направен опит от отделни единици в Общинския съвет бива задушаван от противния лагер и така в края на краищата не се получава никакъв задоволителен ефект.

Тежка е наистина задачата на един Общински съвет, предимно на кмета, обаче онзи, който си доставя? кандидатурата за този висок пост трябва да остави настрана своята частна работа, трябва да се дезинтересира от партийните си убеждения, да закачи вън пред общинското управление своята партийна мантия и чист и непокварен да влезе в кметския кабинет. Такъв един достоен кмет трябва да има твърда воля, непоколебим характер, да има силна амбиция, за да бъде той полезен на града, когато се е нагърбил да управлява и да бъде уважаван от самото гражданство. Смесва ли обаче своите партийни убеждения с убежденията на другите граждани, той не може да бъде полезен нито на себе си, нито на избирателите. Не трябва да се поставя начело на общината човек с болна амбиция и разсъдък, човек който иска от кметския стол да си разиграва коня, да тормози хората, да се обогатява и да паразитства.

Гражданството не иска вече да го управляват някогашните “старограждани”, еснафи и наивни хора. Те отживяха своето, настъпил е нов живот, нови времена. Днес се изисква да стоят на управлението на общината хора, които действиетлно отстояват на тези постове?. Гражданството не иска управленци, които с една ръка правят добро, а с двете си ръце рушат! В продължение на четиридесет години нашето гражданство можа да се увери в крокодилските сълзи на мнозина. То опита поднасяните му сладки напитки от досегашните избраници, които напитки в последствие се оказваха достатъчно горчиви, затуй знае вече кого да поставя начело на управлението на нашата нещастна община.

Ние знаем, че сегашното гражданство отдавна жадува за един енергичен, смел, интелегентен, ловък, умен кмет, обаче заявяваме това на гражданството, че то няма да намери такъв кмет дотогава, докато колебливо застава пред изборните урни и се чуди на разните цветове бюлетини!”

Това е написано преди близо 100 години!

Горе-долу по същото това време, Алберт Айнщайн ни завещава една друга мисъл:
„Лудост е да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати.“

На 25-ти октомври, в деня на вота, линията на миналото и линията на бъдещото ще се пресекат във Вашите ръце, там в тъмната стаичка, на върха на химикалката, която държите. В този ден всеки от нас ще предреши бъдещето на следващите поколения на Радомир. Ще четат ли и те, след още 100 години, отново статията на Бумбишев във вестник „Стрела“, със същата актуалност, леко усмихнати и засрамени. Това зависи от нас. Фокусирайте се върху истинските кандидати, проблеми и решения.

Радомир, 2015 година                                                                                                        Зелените сърца

* Използвани са данни от:
Интернет страницата на Община Радомир;
„ЛЕТОПИС НА ГРАД РАДОМИР И ГРАДСКО-ОБЩИНСКИТЕ УПРАВИ“ автор Василка Райчева.
Текстът на тази програма е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното;